அப்பா..!!

Father-And-Daughter-Landscape-Silhouette

உன்னை விட்டு பிரிந்து

நான் எடுத்து வைத்த

முதல் அடியில்

முதல் நொடியில்

முகவரி தொலைத்தேன்..

நீர் இல்லா மீன் போல

நீர் கொண்ட விழிகளில்

முகவரியின் முதல் வரி

தேடி நின்றேன்…!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s